NESEM VÁM NOVINY

Nesem vám noviny, poslouchejte,
z betlémské krajiny, pozor dejte.
/:Slyšte je pilně a neomylně:/, rozjímejte.


Syna porodila čistá Panna,
v jesličky vložila Krista Pána.
/: Jej ovinula a zavinula :/ plenčičkama.


K němužto andělé z nebe přišli,
i také pastýři jsou se sešli.
/: Jeho vítali, jeho chválili, :/ dary nesli.


Anděl Páně jim to sám přikázal
když se jim na poušti všem ukázal,
/: k Betlému jíti, neprodlévati :/ hned rozkázal.


Ejhle, při Kristovu narození
stal se div veliký v okamžení,
/: neboť noc tmavá se proměnila :/ v světlo denní.


Andělé v oblacích prozpěvují,
narození Páně ohlašují,
/: že jest narozen, v jeslích položen, :/ oznamují.

My také, křesťané, nemeškejme,
k těm svatým jesličkám pospíchejme,
/: Ježíše svého, Pána našeho :/ přivítejme.


Vítej nám, Ježíšku, z nebe daný,
který se narodil z čisté Panny,
/: pohlédni na nás a přijmi od nás :/ tyto dary.


Z nebe jsi sestoupil z pouhé lásky,
krásné Jezulátko, kvítku rajský,
/: jak jsi spanilý a ušlechtilý, :/celý krásný.


Tak jsi svůj lid sobě zamiloval,
žes i pro něj sebe nelitoval,
/: setoupil jsi z nebe, abys jen sebe :/ obětoval.


Přijmi ty nábožné dary od nás,
milostivý Králi a Pane náš.
/: Svoje poddané, tobě oddané :/ ty dobře znáš.

Děkujem ti za tvé narození,
které nám přineslo vykoupení,
/: na které jistě čekalo lidské :/ pokolení.

Žádáme srdečnou zkroušeností,
by jsi nás uvedl do radosti,
/: tam, kde přebýváš, slávy požíváš :/ na věčnosti.

 

PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA


Půjdem spolu do betléma, dudaj, dudaj, dudaj dá!
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku já tě budu kolíbat.

Začni, Kubo, na ty dudy: dudaj, dudaj, dudaj dá!
Ježíšku, panáčku, ...

A ty Janku, na píšťalku, dudli, tudli, dudli dá!
Ježíšku, panáčku, ...

A ty, Mikši, na housličky: hudli, tydli, hudli dá!
Ježíšku, panáčku, ...

A ty Vávro, na tu basu: rum, rum, rum, rum, ruma dá!
Ježíšku, panáčku, ...


 JAK JSI KRÁSNÉ NEVIŇÁTKO

Jak jsi krásné neviňátko, prostřed bídy nebožátko,
před tebou padáme, dary své skládáme.

Já ti nesu dvě kožičky, by zahřáli tvé nožičky,
já zas trochu mlíčka, by kvetla tvá líčka.

Já ti nesu veselého, beránka ze stáda svého,
s ním si můžeš hráti, libě žertovati.

A co my ti nuzní dáme, darovati co nemáme,
my ti zadudáme, písně zazpíváme.

Pastuškové mu dudají, zvuky dud sa rozléhají,
slavně dudy dujú, všeci prozpěvujú.

Měj se dobře, Jezulátko, přespanilé pacholátko!
S tebou se loučíme, Bohu poroučíme.


 SLYŠTE, SLYŠTE PASTOUŠKOVÉ

Slyšte, slyšte pastuškové,
jaké znějí zpěvy nové
v této noční hodině
u betlémské krajině!

Andělé se tam zjevují,
slávu a čest prozpěvují
pacholátku zkroušeně,
jež si hoví na seně.

V jeslích leží pacholátko,
plesej, plesej, blahá matko,
byť i Betlém neznal Tě,
Ty zde nejsi v samotě.

Nejsi, nejsi chudá žena:
pastýři zde na kolena
před tvým synkem padají,
písně chvály zpívají.

I my jdeme k chudé stáji,
ta dnes podobá se ráji,
zpěv andělský odtud zní,
sám Syn Boží bydlí v ní.


HEJ, VÁNOCE, DLOUHÝ NOCE

Hej, vánoce, dlouhý noce, jsou tam
velký chumelice, hej, hej, koleda.

Pacholek v stodole mlátí,
až se celý zimou klátí, hej, hej, koleda.

Dieuka v stauu šaty pere,
naříká si, že ji zebe, hej, hej, koleda..

A hospodář s hospodyňou
leží oba pod peřinou, hej, hej, koleda.


 KOLEDA, KOLEDA ŠTĚPÁNE

Koleda Koleda Štěpáne
Co to neseš ve džbáně

Nesu nesu koledu
Upad sem sní na ledu
psi se na ní sběhly, koledu mi snědly

ja sem maly koledníček
přišel sem k vám do květniček
kvetniček mi dejte
však se mi nesmějte
však se mi najedl
suche řepy neberu

co mě dáte to vezmu
třeba trochu kače
co je přeci vaše třeba starou krávu
třeba zlatý Tele vezmu do kabele
třeba malý rohlíček mám tu malý pytlíček
a že mi nic nedáte hodně si mě nahněváte
otluču vám všechny hrnce.
ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, POKOJ SVATÝ


Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám,
nejprv panu hospodáři pak našim dítkám.
Zdaleka se béřeme, novinu vám neseme,
co jest se nám přihodilo v městě Betlémě.

Narodil se tam synáček, posílá mě k vám,
byste mu koledy dali - však já mu ji dám.
Chlebíčka nechce bráti, nakrmila ho máti,
radš tolárek neb dukátek máte poslati.

Pěkně prosím, odbuďte mě, nemám tu kdy stát,
ještě musím do Betléma dítko kolíbat.
Dítko to je bohatý, v nebi vám to zaplatí,
že se budete po smrti s ním radovati.


POCHVÁLEN BUĎ JEŽÍŠ KRISTUS, MILEJ MATĚJI

 

Pochválen buď Ježíš Kristus, milej Matěji ! Až na věky, kam pospícháš, bratře Ondřeji ? Já do Betléma běžím,co se tam stalo, nevím, prosím, bratře, vrať se se mnou, něco ti povím.

Naši hoši v noci pásli blízko Betléma, velká jasnost o půlnoci jako den byla. Andělský zpěv slyšeli, do Betléma běželi, že se narodil Spasitel, vpravdě zvěděli.

V tom obecném chlévě leží v seně v jesličkách, a matičku má chudičkou, v mizerných plénkách. On prý tak překrásný je, na každého se směje, kdo se na něho podívá, radost nabude.

Nechoďme tam jako blázni, milý Ondřeji, abychom tam přišli prázdni, když nic nemají: pojďme pro kamarády, naberem s sebou dary, až toho hodně shledáme, pudem spěšněji.

 

JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU

Já bych rád k Betlému,
k Ježíšku malému.
Mám doma křepeličku a
pěknou žežuličku,
ty mu odvedu.

Bude žežulička,
vyrážet Ježíška.
U hlavičky jeho sedávat,
líbezně mu bude kůkávat,
ku, kuku
ku, kuku.
Zdráv buď (již) Ježíšku!


 ŠTĚDRÝ VEČER NASTAL

Štědrej večer nastal, štědrej večer nastal,
koledy přichystal, koledy přichystal.

Panímámo vstaňte, panimámo vstaňte,
koledu nám dejte, koledu nám dejte.

Panimáma vstala, panimáma vstala,
koledu nám dala, koledu nám dala.


TICHÁ NOC

 

Tichá noc, přesvatá noc, v spánku svém dýchá zem,
půlnoc odbila, město šlo spát, zdřímli dávno i pastýři stád,
/:jen boží láska, ta bdí :/

Tichá noc, svatá noc, náhle v ní jásot zní,
vstávej, lide můj, tmu z očí střes, v městě Betlémě Bůh zrozen dnes,
/: z lásky se člověkem stal :/

Tichá noc, svatá noc, stín a mráz vůkol nás,
v hloubi srdce však Gloria zní, dík, že hříšník se s důvěrou smí
/: u svaté rodiny hřát. :/


 NARODIL SE KRISTUS PÁN

Narodil se Kristus Pán, veselme se,
z růže kvítek vykvet nám, radujme se,
z života čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil se.

Jenž prorokován jest, veselme se,
ten na svět poslán jest, radujme se. Z života...

Člověčenství naše, veselme se,
ráčil vzíti na se, radujme se. Z života...

Goliáš obloupen, veselme se,
člověk jest vykoupen, radujme se. Z života...

Boží Syn se vtělil, veselme se,
aby hříšné spasil, radujme se. Z života...

Z nebe na zem sstoupil, veselme se,
aby nás vykoupil, radujme se. Z života...

Chudý s námi bydlel, veselme se,
zimu, bídu trpěl, radujme se. Z života...

Ponížení přijal, veselme se,
by nám nebe získal, radujme se. Z života...

Pánem jsa všech pánů, veselme se,
snášel pro nás hanu, radujme se. Z života..

Syn jsa Boha Otce, veselme se,
dán jest zemské Matce, radujme se. Z života...


PÁSLI OVCE VALAŠI

 

Pásli ovce valaši při betlémské salaši.
Anděl se im ukázal, do Betlému jim kázal.

Jděte, jděte, pospěšte, Ježíška tam najděte.
A on leží v jesličkách, obvinutý v plenčičkách,

Maria ho kolíbá, svatý Josef mu zpívá.
Hajej, dadej, synu můj, svatý Josef pěstoun Tvůj.

Maria se starala, dke by plének nabrala.
Šla, utrhla z růže květ, ovinula celý svět


VESELÉ VÁNOČNÍ HODY


Veselé vánoční hody,
zpívejte dítky koledy,
o tom co se vskutku stalo,
že se lidem narodilo děťátko

o tom co se vskutku stalo,
že se lidem narodilo děťátko.

Potmě leží, nemá svíčičky,
na nebi mu svítí hvězdičky.
Ty, jenž všechen oděv dáváš,
samo’s nahé a nic nemáš, děťátko.

Ty, jenž všechen oděv dáváš,
samo’s nahé a nic nemáš,děťátko.

Přišli chudí pastouškové,
zpívali jsou chvály nové,
vítej nám, králi andělský králi,
tebe jsme zdávna žádali, děťátko.

vítej nám, králi andělský králi,
tebe jsme zdávna žádali,děťátko.

My s nimi také zpíváme,
k betlémské chýši spěcháme,
vítej milý pacholíčku,
Synu Boží, náš bratříčku, děťátko.

Vítej milý pacholíčku,
Synu Boží, náš bratříčku, děťátko.